Instruccions pels textos

DIRECTRIUS PER A LES COMUNICACIONS ESCRITES DEL CONGRÉS INTERFACE POLITICS II (AFTER POST-TRUTH)

 1. Els originals s’han d’enviar a ipc@gredits.org abans del 20 d’octubre. Els textos passaran per un procés de revisió a cegues, per la qual cosa caldrà enviar-ne dues còpies, una signada i l’altra no.

 2. Dades: Nom complet de l’autor/a, una breu trajectòria acadèmica, institució en la qual labora i filiació acadèmica, professional o altres, i l’adreça electrònica.

 3. L’extensió dels articles ha de comprendre entre 2000 i 3000 paraules.
 4. Tot article ha de contenir en la seva estructura les següents parts:
  • Títol: El títol es facilitarà tant en anglès (obligatori) i en català i/o castellà.
  • Autor (s/es)
  • Institució: Si la investigació ha estat feta en l’àmbit acadèmic, cal incloure el nom de la institució o institucions o centres on es va dur a terme la investigació, l’adreça exacta i el codi postal corresponent. Quan l’article és obra d’autors / es de diverses institucions es donarà la llista dels seus noms amb les institucions respectives, de manera que el lector / a pugui establir fàcilment els nexes corresponents
  • Resum: En anglès (obligatori), a més d’en l’idioma original del text (català / castellà) amb una extensió màxima de 250 paraules.
  • Paraules clau: al final del resum l’autor/a ha de definir 5 paraules clau, escrites en l’idioma original i en anglès.
  • Referències bibliogràfiques: S’han de presentar sota la normativa del sistema de citació bibliogràfica Harvard, consultable al link: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_201718.pdf
 5. Els textos s’han d’enviar en format de text editable, sense conversió a PDF, en mida DIN A4 i amb pàgines numerades en forma consecutiva al marge inferior dret.
 6. Cal usar el tipus de lletra Arial, a una mida de 12 punts, amb interlineat de 1.5, justificat a banda i banda i sense sagnia.
 7. Les imatges com il·lustracions, fotografies, figures, diagrames o esquemes s’han de subministrar, preferentment, en format .jpg o .tiff a una resolució mínima de 300 ppi (píxels / polzada) o la màxima resolució i mida possibles; i les taules i els gràfics en format .xls o .ods. Aquests recursos es subministren en arxius classificats com correspon i en carpetes; a més cada un ha d’aparèixer identificat de manera consecutiva (per exemple: figura 1, figura 2, figura 3 …; imatge 1, imatge 2, imatge 3 …; taula 1, taula 2, taula 3 …; etc. ., segons correspongui). Així mateix, han de situar-se en el text del document original (perquè el dissenyador tingui una referència concreta i pugui ubicar correctament al moment de fer el muntatge de la publicació) i s’han d’identificar amb el seu corresponent consecutiu, peu d’imatge i crèdit d’autor o font.
 8. Per a imatges o altres recursos que no siguin de l’autoria de qui presenta l’obra, haurà de donar el crèdit corresponent i citar la font del seu origen. Per tant, l’autor/a està obligat/a a citar la font de procedència de tota documentació gràfica, qualsevol que sigui el seu tipus. IPC2 declina tota responsabilitat que pogués derivar-se de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o comercial.

En cas que vulgueu fer consultes, contacteu ipc@gredits.org.